top of page

 
ÜYELİK KOŞULLARI

Değerli meslektaşlarımız derneğimize üye olmak için gerekli şartlar tüzüğümüzde belirtilmiştir.

Tüzüğümüze göre üyelikle ilgli önemli maddeler;

"Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri" :

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan, Yüksek Öğrenim Kurumlarının Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu / Sağlık Yüksek Okulu v.b, Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde ilgili alanda en az 2 yıl görev almış diyetisyen unvanlı akademisyenler (öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi) ile özel veya kamu kurumlarında ilgili alanda en az iki yıl diyetisyenlik deneyimine sahip olan gerçek kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi” ve yönetim kurulunun belirleyeceği diğer belgeleri doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar. Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Giriş ödentisi ile yıllık aidat alınır. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asli üyeler aidatı ödemek zorundadırlar. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler, derneğin organlarına seçilme ve seçme hakkına sahip olmayıp dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemek ile yükümlü değildirler. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernek Kanununun 3 Maddesinin 2 fıkrasında belirtilen koşullarda olanlar, Türk Ceza Kanununun konu ile ilgili kısıtlılık getiren maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkum olanlar derneğe üye olamazlar.

Derneğin Gelir Kaynakları Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 1.a- Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. 1.b- Yıllık Aidat: Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince üyelik tarihini izleyen 2 ay içinde her yıl ödenmesi zorunlu yıllık ödenti olup 50,00 TL dır. 2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, 3-Dernek tarafından tertiplenen eğitim programları, kongreler, konferans çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser ve spor yarışması gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, 6-Derneğin kuracağı iktisadi işletmeden elde edilen gelirler, 7-Diğer gelirler

bottom of page