Üyelik

Diyabet Diyetiyenliği Derneği’ne sadece diyetisyenler üye olabilirler. Üyelik şartları ve başvurusu için  DİYED ÜYELİK BAŞVURU FORMU ‘nu tıklayınız;

Formu doldurduktan sonra evraklarınızı ve formu formda bahsedilen adrese gönderiniz. Üyelik başvurunuz onaylanmadan ödeme yapmayınız.

 DİYED Tüzüğünde “Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri” ile ilgili bölüm:

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan, Yüksek Öğrenim Kurumlarının Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu / Sağlık Yüksek Okulu v.b, Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde ilgili alanda en az 2 yıl görev almış diyetisyen unvanlı akademisyenler (öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi) ile özel veya kamu kurumlarında ilgili alanda en az iki yıl diyetisyenlik deneyimine sahip olan gerçek kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi” ve yönetim kurulunun belirleyeceği diğer belgeleri doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar. Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Giriş ödentisi ile yıllık aidat alınır. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asli üyeler aidatı ödemek zorundadırlar. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler, derneğin organlarına seçilme ve seçme hakkına sahip olmayıp dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemek ile yükümlü değildirler. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernek Kanununun 3 Maddesinin 2 fıkrasında belirtilen koşullarda olanlar, Türk Ceza Kanununun konu ile ilgili kısıtlılık getiren maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkum olanlar derneğe üye olamazlar.

Üyelikten Çıkma Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 2- Verilen görevlerden özürsüz olarak sürekli kaçınmak, verilen görevleri yapmamak, 3- Yazılı ikazlara rağmen yıllık üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 5- Üye olma şartlarını sonradan kaybetmiş olmak, 6- Art arda üç kez mazeret bildirmemek kaydı ile dernek genel kurul toplantılarına katılmamak, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve yazılı olarak üyeye bildirir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez. Ölen üyenin dışında üyelikten çıkan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir.